Rezervácia

ZÁSADY PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
www.tatranskeapartmany.sk

Každá dotknutá osoba od ktorej prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, má na základe čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) právo na poskytnutie informácií, v rozsahu tak ako sú uvedené nižšie v texte (ďalej ako „Dokument“).
Prevádzkovateľom internetovej stránky www.tatranskeapartmany.sk je spoločnosť
Tatranské Apartmány s. r. o.
IČO: 54 400 996
Ventúrska 277/16
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01
(ďalej len „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľa v prípade Vašich otázok môžete kontaktovať:
písomne na adrese jej sídla: Panská 245/13, Bratislava 811 01
e-mailom na info@tatranskeapartmany.sk
telefonicky na +421 907 823 823

1/ NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, ak je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

2/ ZA AKÝM ÚČELOM A AKÉ Z VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVAME?

Spoločnosť Tatranské Apartmány s.r.o., ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom:
a) E- MAILOVÁ REZERVÁCIA
Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby mohla byť vaša e-mailová rezervácia zadaná do interného rezervačného systému.
Právny základ: plnenie zmluvy ( doba uchovávania – do ukončenia pobytu )

b) REZERVÁCIA UBYTOVANIA AKOUKOĽVEK Z ELEKTRONICKÝCH FORIEM
Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby sme Vám Vami vybraný spôsob ubytovania vedeli zarezervovať.
Právny základ: plnenie zmluvy ( doba uchovávania – do ukončenia pobytu )
c) NÁVŠTEVA WEBOVEJ STRÁNKY
Účelom spracúvania osobných údajov je Vaša návšteva oficiálnej web stránky ubytovania (www.tatranskeapartmany.sk), resp. sociálnych sietí, na ktorých má prevádzkovateľ vytvorený svoj profil. Spracúvanie osobných údajov sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú zverejnené na sociálnych sieťach.
Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas (napr. interakcia s pluginom) alebo akýkoľvek iný vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
ci) COOKIES
Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov. Cookies prevádzkovateľa ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len anonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. Jedná sa o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa.
Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera.
Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom elektronických médií a internetu. 

cii) ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNOK
Webové stránky prevádzkovateľa používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Tento nástroj  využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google, kde sa ukladajú do pamäte. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné.
Dáta užívateľa sú na serveri Google uložené najviac po dobu 26 mesiacov. Bližšie informácie o uchovaní osobných údajov slúžiacich na analýzu návštevnosti webovej stránky nájdete na stránkach spoločnosti Google – Uchovávanie dát Google Analytics. Nástroj Google Analytics môže uchovávať demografické údaje užívateľa ako je pohlavie, vek, lokalita a pod. Údaje sú anonymné.
Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Console, ktorý slúži na analýzu vyhľadávania prostredníctvom fulltextového vyhľadávača Google a spôsoby vstupu užívateľa na internetové stránky. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.
Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Ads, ktorý slúži na zobrazenie internetovej reklamy (vo forme textu a grafických bannerov) a zacielenie reklamy správnemu publiku. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.
ciii) MAPY A LOKALIZÁCIA
Tieto internetové stránky môžu obsahovať mapy využívajúce službu Google Maps. Táto služba môže uchovávať osobné údaje užívateľa týkajúce sa jeho polohy.

civ) SOCIÁLNE PLUGINY
Na webovú stránku prevádzkovateľa  sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch tretích strán. Spoločnosť prevádzkovateľa  nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán. Webová stránka prevádzkovateľa používa doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webovej stránky na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa. Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje pluginov a doplnkov. Prevádzkovateľ nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť pluginov tretích strán.
V prípade akcie užívateľa na webovej stránke prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnych pluginov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like Box, Zdieľanie na sociálnych sieťach a pod.).

cv)  PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽOV
Používatelia webových stránok www.tatranskeapartmany.sk môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach, alebo na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.
Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na webových stránkach www.tatranskeapartmany.sk alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.
Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

d) KAMEROVÝ SYSTÉM
Prevádzkovateľ monitoruje apartmány (interiér, exteriér) kamerovým bezpečnostným systémom s možnosťou vyhotovovania záznamu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva záznamy, ktoré by mohli zasiahnuť do oprávnených práv na súkromie, občianskej cti alebo ľudskej dôstojnosti dotknutej osoby, alebo iným spôsobom ohroziť, alebo poškodiť práva a právom chránené záujmy dotknutej osoby, ktoré prevyšujú záujem na ochrane práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa.
Bezpečnostný systém v priestoroch ubytovania (interiér, exteriér) prevádzkovateľ využíva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom ochrany majetku pred krádežou alebo poškodením, ako aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému je prevádzkovateľ: Tatranské Apartmány s. r. o., IČO: 54 400 996, Ventúrska 277/16
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01
Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

e) CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
– Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

3/ REKLAMA A REMARKETING:

Internetová stránka prevádzkovateľa môže zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán a môžu byť využité na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing.
Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na internetových stránkach tretích strán. Prevádzkovateľ prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah.
Reklamy sa na tejto internetovej stránke a na internetových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete.
Táto internetová stránka môže využívať reklamný systém Google Ads, Facebook Ads a pod..

4/ V AKOM ROZSAHU SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:
Prevádzkovateľ spracúva identifikačné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:
IS Rezervácie (v rozsahu: meno, priezvisko, tel. kontakt),
IS Zmluvy (v rozsahu nevyhnutom na uzatvorenie a plnenie zmluvy o ubytovaní: meno, priezvisko, tel. kontakt, fakturačné údaje, trvalý pobyt, číslo OP/PAS, štátna príslušnosť, vízum, spolucestujúce deti),
IS Kamerový systém (snímanie tváre a celej postavy za účelom poskytnutia primeranej ochrany majetku).

Prevádzkovateľ je povinný v individuálnom prípade postupovať̌ podľa povinnosti ustanovenej osobitným zákonom napr. Zákonom č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v tomto prípade pri ubytovaní cudzinca (osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky) je nevyhnutné overiť jeho totožnosť a to obvykle predložením cestovného alebo iného dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a zapísať do knihy ubytovaných meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, prípadne číslo víza a začiatok a skončenie ubytovania.

5/ ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ?
 
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané automatizovane v elektronickej forme a/alebo aj manuálne pracovníkmi prevádzkovateľa, a to podľa druhu služby.

Považujeme za potrebné informovať Vás tiež o tom, že časť spracúvania osobných údajov, ktoré súvisia s využívaním funkcionalít integrovaných do internetovej stránky www.tatranskeapartmany.sk môže byť realizovaná samostatne a od nás ako prevádzkovateľa úplne nezávisle tretími stranami, ktoré sú v postavení samostatných prevádzkovateľov; v týchto prípadoch ide najmä o prevádzkovateľov tzv. platobných brán určených na vykonávanie bezhotovostných platieb cez internet. Týmto tretím stranám poskytujete svoje osobné údaje priamo bez toho, aby sme do tohto procesu akokoľvek vstupovali a ovplyvňovali ho. Táto časť spracúvania osobných údajov sa riadi internými politikami a bezpečnostnými opatreniami prijatými týmito tretími stranami, pričom nemáme žiadny vplyv na takéto spracúvanie osobných údajov, vrátane možnosti vykonať práva dotknutej osoby, o ktorých Vás informuje v rámci tohto Dokumentu.

6/ IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽOV, PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN ZAPOJENÝCH DO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj ďalších obchodných partnerov, ktorí však majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, resp. tretích strán, konkrétne ide o:
Spoločnosť Booking.com B .V. súčasť skupiny Priceline Group , so sídlom Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registra
né číslo: 31047344 ktorá prevádzkuje rezervačný systém na internetovej stránke www.booking.com;
Spoločnosť Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 USA, ktorá prevádzkuje rezervačný systém na internetovej stránke https://www.airbnb.​com.

Na základe zákona
. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obyvateľov a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sme povinní viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu , adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania a pri cudzincovi meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, prípadne číslo víza a začiatok a skončenie ubytovania, pričom je tieto osobné údaje povinný poskytnúť ďalším tretím stranám – štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu , a to najmä Policajnému zboru Slovenskej republiky , Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.

V prípade, ak nie je dotknutá osoba štátnym občanom Slovenskej republiky berie na vedomie , že v súvislosti s jej ubytovaním je prevádzkovateľ povinný podľa zákona č . 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho príslušnému policajnému útvaru do piatich dní od jej ubytovania. Prevádzkovateľom informačného systému, do ktorého je v zmysle vyššie uvedeného nevyhnutné poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby je tretia strana – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

7/ AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?
 
Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o spracovávaní svojich osobných údajov (čl. 15 GDPR). Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré so ho týkajú. S prihliadnutím k účelu spracovanie má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (čl. 16 GDPR).

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, v prípade že je daný niektorý z dôvodov stanovený všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 17 GDPR).

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 18 GDPR).

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré so ho týkajú, pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:
1. spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený prevádzkovateľ,
2. spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
3. pre účely priameho marketingu,
4. pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely (čl. 21 GDPR).
Vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný “Úrad na ochranu osobných údajov“ na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré so ho týkajú, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytol, bránil, a to v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 20 GDPR).

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutým dotknutou osobou, má táto právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 
8/ AKÝM SPÔSOBOM SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?
 
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu spoločnosti Tatranské Apartmány s. r. o., IČO: 54 400 996, Ventúrska 277/16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01,  alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@tatranskeapartmany.sk
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia prevádzkovateľovi.
Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na internetovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).