Rezervácia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
www.tatranskeapartmany.sk

UBYTOVACÍ PORIADOK

Apartmán č. D105 KUKUČKA RESIDENCE
Tatranská Lomnica 14650
059 60 Tatranská Lomnica – Vysoké Tatry, Slovensko
(ďalej ako „apartmán“)

Apartmán č. D101 HREBIENOK RESORT
Starý Smokovec 18 100
062 01 Starý Smokovec – Vysoké Tatry, Slovensko
(ďalej ako „apartmán“)

I.
Vznik zmluvných vzťahov

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
  a) Prenajímateľ apartmánuTatranské Apartmány s. r. o.
  IČO: 54 400 996
  Ventúrska 277/16
  Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01
  IBAN: SK60 0200 0000 0031 6838 1453b) Klient (hosť), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
 2. Poskytovanie ubytovacích a iných služieb Klientovi a ubytovanie Klienta v apartmáne sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v ním zvolenom apartmáne a využívania služieb poskytovaných Prenajímateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia. VOP sú zverejnené na internetovej stránke www.tatranskeapartmany.sk. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na tejto internetovej stránke.
 3. Klient môže podať žiadosť o rezerváciu ubytovania ústne, alebo písomne prostredníctvom internetovej stránky www.tatranskeapartmany.sk. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú (ďalej aj ako „zmluva“) a je uzatvorená dňom pripísania úhrady za rezervované služby v súlade s čl. III. ods. 4 týchto VOP. Zmluva platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí Klient ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.
 4. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom apartmánu, ako aj použitie na iné účely ako na ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Prenajímateľa.
 5. Rezortom sa rozumie areál, v ktorom je situovaný Klientom zvolený apartmán (ďalej v texte ako „Rezort“).

II.
Podmienky ubytovania

 1. V apartmáne môže byť ubytovaný len Klient, ktorý má objednané a Prenajímateľom potvrdené ubytovanie. Za týmto účelom Klient obdrží od Prenajímateľa PIN kód, ktorý bude Klientovi doručený prostredníctvom ním zadaného e-mailu uvedeného v zmluve, a to pred začatím jeho pobytu, najneskôr však v deň jeho pobytu. Klient resp. tretia osoba v prospech ktorej je rezervácia uskutočnená je povinný(á) sa pri príchode identifikovať Prenajímateľovi resp. ním poverenej osobe predložením svojho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, prípadne iným platným dokladom totožnosti, a to v zmysle Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení. Klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať Prenajímateľovi resp. ním poverenej osobe úradné tlačivo o hlásení pobytu pre cudzineckú políciu, predložené Klientovi pri príchode.
 2. Všetky požadované údaje je Klient povinný uviesť pravdivo, úplne a presne.
 3. Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.
 4. Pokiaľ nie je s Klientom dohodnuté inak, Klientovi je k dispozícii rezervovaný apartmán v čase od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovaného apartmánu.
 5. Apartmán musí byť v dohodnutý deň odjazdu Klienta uvoľnený a odovzdaný Prenajímateľovi najneskôr do 10:00 hod.
 6. Ubytovanie sa zo strany Klienta považuje za uvoľnené a odovzdané Prenajímateľovi potom, ako Klient vynesie všetky svoje veci,  oznámi Prenajímateľovi resp. ním poverenej osobe odhlásenie sa z apartmánu. Prenajímateľ resp. ním poverená osoba si vyhradzuje právo skontrolovať inventár apartmánu, úhradu a prípadnú spotrebu Klienta a to najneskôr do 24 hodín od uvoľnenia a odovzdania izby Klientom. Prehľad inventáru je k dispozícii v priestore apartmánu.
 7. Rezervovaný apartmán, do ktorého sa Klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod dohodnutého dňa príjazdu Klienta, môže Prenajímateľ prenajať tretej osobe. To neplatí, ak bol medzi Prenajímateľom a Klientom výslovne dohodnutý neskorší príjazd Klienta. V prípade vopred dohodnutého príchodu po 22:00 hod má Prenajímateľ právo účtovať Klientovi poplatok za neskorý príchod v súlade s platným Cenníkom Rezortu.
 8. Ak Klient požiada Prenajímateľa o predĺženie dohodnutej doby ubytovania, môže mu Prenajímateľ ponúknuť aj iný apartmán za inú cenu než ten, v ktorom bol Klient pôvodne ubytovaný. Klient nemá nárok na ubytovanie v apartmáne, v ktorom bol pôvodne ubytovaný, ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné ubytovanie Klientovi poskytnúť.
 9. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb Prenajímateľa je Klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Potvrdením rezervácie Klient potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a ich prílohami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

III.
Cena rezervovaných služieb a platobné podmienky

 1. Cenník poskytovaných služieb je k dispozícii na internetovej stránke www.tatranskeapartmany.sk. Klient je povinný zaplatiť za rezervované služby v apartmáne cenu v súlade so zmluvou. Cena za rezervované služby je vyčíslená vrátane miestnej dane. Klient sa zaväzuje zaplatiť poplatky v zmysle týchto VOP, na ktoré Prenajímateľovi vznikol nárok za podmienok uvedených v týchto VOP.
 2. K zmene ceny ubytovania vo zvolenom apartmáne môže Prenajímateľ pristúpiť, ak Klient dodatočne zmení so súhlasom Prenajímateľa dĺžku trvania ubytovania.
 3. Klient je povinný uhradiť cenu za rezervované služby v plnej výške (100%) pri uskutočňovaní rezervácie. Pri rezervácií je možná úhrada výlučne prostredníctvom platobnej brány, pokiaľ Prenajímateľ neurčí inak. Klient je povinný Prenajímateľom určený spôsob úhrady dodržať. Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady ceny za rezervované a/alebo poskytnuté služby znáša v plnom rozsahu Klient. Bez schválenia platobnou bránou a uhradenia ceny za rezervované služby vo výške 100 % z celkovej ceny ubytovania nebude rezervácia zo strany Prenajímateľa vytvorená.
 4. V prípade, ak Prenajímateľ neobdrží úhradu za rezervované služby podľa ods. 4 tohto článku VOP zruší rezerváciu pobytu.
 5. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie rezervovaných a využitých Služieb zo strany Klienta je daňový doklad vo forme faktúry.
 6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Prenajímateľa uvedeného vo faktúre.
 7. Platba kartou môže byť vykonaná pred aj po ukončení ubytovacích služieb Klientom, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných pre realizáciu platby. Poskytnutím údajov pre platbu kartou Klient vyslovuje súhlas s jej použitím.
 8. Prenajímateľ je oprávnený požadovať zábezpeku – finančné prostriedky Klienta v dohodnutej výške, a to vo forme zadržania finančných prostriedkov Klienta na jeho platobnej karte v dohodnutej výške, s čím Klient súhlasí. Prenajímateľ je oprávnený zúčtovať zo zábezpeky Klienta svoje pohľadávky voči Klientovi, ktoré budú zistené počas jeho užívania poskytovaných služieb Prenajímateľom, resp. pri/po odchode Klienta z apartmánu.
 9. V prípade neexistencie pohľadávky Prenajímateľa voči Klientovi, Prenajímateľ vráti Klientovi zábezpeku uvoľnením zadržanej zábezpeky do 14 pracovných dní po ukončení poskytovania ubytovacích služieb.
 10. Prenajímateľ je povinný informovať Klienta o akomkoľvek dodatočnom použití zábezpeky na úhradu svojich pohľadávok voči Klientovi a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania po odchode Klienta z apartmánu.
 11. Pri omeškaní s akoukoľvek platbou Klienta je Prenajímateľ oprávnený účtovať Klientovi zákonný úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených Klientom vo vnútorných a vonkajších priestoroch apartmánu. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prenajímateľ taktiež nezodpovedá. Prenajímateľ ďalej nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci Klienta vo vnútorných a vonkajších priestoroch apartmánu. Nájdené veci sa Klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti Klienta, ktorý uhradí všetky náklady s tým spojené.
 2. Povinnosťou Klienta je správať sa vždy tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie ostatných ubytovaných hostí.
 3. Klient je zodpovedný za škody ním spôsobené v plnom rozsahu a je povinný uhradiť bezodkladne celú sumu poškodenej veci. Klient obdrží kľúče od pivničnej kóje a od parkovacej zábrany, v prípade straty je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 Eur/1ks kľúča.
 4. V prípade hrubého porušovania ubytovacích podmienok, vrátane vulgárností, násilností, nevhodného správania sa, môže byť Klient vyzvaný na okamžité opustenie apartmánu bez nároku na vrátenie už zaplateného pobytu.
 5. V apartmáne a/alebo v priestoroch Rezortu nesmie Klient bez súhlasu Prenajímateľa premiestňovať zariadenie Prenajímateľa ani robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení vo vlastníctve Prenajímateľa.
 6. V apartmáne a/alebo v priestoroch Rezortu nesmie Klient bez súhlasu Prenajímateľa používať vlastné elektrické spotrebiče.
 7. Z bezpečnostných dôvodov nie je Klient oprávnený nechať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v apartmáne ani v ostatných priestoroch a areáli Rezortu. Za bezpečnosť a škody spôsobené deťmi v apartmáne a/alebo v ostatných priestoroch a v areáli Rezortu zodpovedá rodič/ zodpovedná osoba.
 8. V čase od 23:00 do 6:00 musí Klient striktne dodržiavať v celom areáli Rezortu aj v apartmáne nočný pokoj.
 9. Ubytovanie zvierat je zakázané.
 10. V apartmáne a spoločenských zariadeniach Rezortu je prísny zákaz fajčiť a užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky. Prenajímateľ je oprávnený účtovať sumu 1000,- EUR za každé jedno jedno preukázané porušenie tohto zákazu. Fajčenie je povolené len na to vyhradených miestach.
 11. Ak je Klientovi Prenajímateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla Klienta v areáli Rezortu, Prenajímateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla Klienta a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle. Parkovanie v areáli je možné len na vyhradených miestach.
 12. Návštevy ubytovaných hostí sú evidované v knihe Návštev . Návštevy sa musia nahlásiť okamžite pri príchode na recepcii. Návštevy sú povinné opustiť areál Rezortu do 22:00. V prípade nedodržania tohto nariadenia bude návštevníkom, prípadne Klientovi účtovaná suma za noc podľa platného Cenníka.
 13. Pri príchode do apartmánu je Klient povinný skontrolovať stav apartmánu a inventár podľa zoznamu inventáru umiestneného v apartmáne. Akékoľvek poškodenia alebo nezrovnalosti je povinný neodkladne nahlásiť na recepcii resp. na telefónne číslo uvedené na internetovej stránke www.tatranskeapartmany.sk
 14. Klient je povinný pri odchode z apartmánu vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (televízor a pod.) a uzatvoriť dvere.
 15. Apartmán musí byť odovzdaný v stave v akom bol preberaný t.j. bez poškodení na konštrukciách a zariadení, inventár a vybavenie izby na rovnakom mieste a v rovnakom počte ako pri príchode, kuchynský riad umytý, suchý a uložený na príslušnom mieste, odovzdaný rovnaký počet kľúčov od kóje, ako i od parkovacej zábrany ako príchode. V prípade nedodržania týchto podmienok si Prenajímateľ vyhradzuje právo na dodatočný poplatok za služby nad rámec dohodnutých. Dodatočná služba – napr. presun nábytku na pôvodné miesto je spoplatnený jednorazovým poplatkom v súlade s platným Cenníkom. V prípade akéhokoľvek poškodenia inventáru / apartmánu vrátane príslušenstva k nemu prislúchajúceho (napr. kľúče, zámok a i.), je klient povinný túto situáciu nahlásiť Prenajímateľovi pred odhlásením sa z ubytovania.
 16. Ak Klient spôsobí Rezortu poškodenie na majetku, má Rezort nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste. Výška sa bude špecifikovať na základe cenníka Rezortu voľne dostupného na recepcii resp. na základe obstarávacej ceny. V prípade, že sa Rezort a Klient nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má Prenajímateľ právo privolať k doriešeniu škody policajnú hliadku.
 17. V prípade porušenia povinností a zákazov uvedených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok/ ubytovacieho poriadku je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každé jednotlivé porušenie povinnosti.
 18. Apartmán a jeho vonkajšie okolie je monitorované kamerovým systémom. Prenajímateľ má právo v opodstatnených prípadoch poskytnúť záznam z kamerového systému tretím stranám (polícia, poisťovňa a pod.).
 19. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania jeho pobytu má za účelom vykonávania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť chyžná, údržbár alebo iný zamestnanec hotela. Hotel si vyhradzuje právo vstúpiť do izby v špecifických prípadoch aj pri vyvesení tabuľky „nevyrušovať“.
 20. Reklamačný poriadok je k dispozícii v priestoroch apartmánu, ako i na internetovej stránke www.tatranskeapartmany.sk.

V.

Odstúpenie, zmena alebo zrušenie objednávky a storno

 1. Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením Prenajímateľovi. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb resp. ich obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred nástupom na pobyt. Takéto zmeny sú možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové alebo kapacitné možnosti Prenajímateľa umožňujú, a Prenajímateľ s nimi vysloví súhlas. Pri predčasnom ukončení pobytu z (akéhokoľvek) dôvodu na strane Klienta, tento nemá nárok na vrátenie časti ceny ubytovania za dni, ktoré mal pobyt trvať a v dôsledku predčasného ukončenia pobytu netrval.
 2. Výška storno poplatkov pri zrušení rezervácie:
  1. Storno 15-8 dní pred termínom ubytovania » 50% zo zaplatenej sumy za rezervované služby.
  2. Storno 7 a menej dní pred termínom ubytovania » 100 % zo zaplatenej sumy za rezervované služby.
 1. V prípade uplatnenia zľavy (napr. zľavový poukaz, darčekový poukaz, a i.) (ďalej aj ako „zľava“), si túto zľavu uplatňuje Klient pri objednávke pobytu. V prípade, že tak neurobí, zľava mu nebude priznaná. Zľavy nie je možné navzájom spájať, sčítavať, kombinovať a nevzťahujú sa na lastminutové pobyty, akciové pobyty a špeciálne ponuky, ak nie je Prenajímateľom uvedené inak.  Akákoľvek zmena v potvrdenej objednávke s uplatnením zľavy (najmä, nie však výlučne zmena potvrdeného termínu pobytu) je možná výlučne v prípade, ak to prevádzkové a/alebo kapacitné možnosti Prenajímateľa umožňujú a Prenajímateľ s nimi vysloví súhlas.  Zľavu môže Prenajímateľ zrušiť a uplatniť platný Cenník, ak Klient porušil podmienky uplatnenia zľavy.
 2. V prípade stornovania pobytu (s uplatnením zľavy), ktorý má záväzne potvrdený termín (resp. potvrdenú objednávku), neprináleží Klientovi žiadna náhrada a Prenajímateľovi vzniká nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty (storno poplatku) vo výške 100 % zo zaplatenej sumy za rezervované služby.
 3. V prípade, že Klient nevyčerpá zakúpenú zľavu v čase, na ktorý je jej čerpanie obmedzené, zaniká nárok Klienta na poskytnutie zľavy bez náhrady.
 4. V prípade, že Klient má predplatený pobyt vo vyššej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, rozdiel v sume z pôvodnej úhrady využije ako depozit na čerpanie doplnkových služieb v apartmáne. Prenajímateľ Klientovi rozdiel v cene nevracia. V prípade, že Klient má predplatený pobyt v nižšej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, Prenajímateľ vyčísli rozdiel, ktorý je Klient povinný uhradiť ako doplatok za pobyt.
 5. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 6. nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prenajímateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným;
 7. Klient pri rezervácii apartmánu uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy;
 8. Pri hrubom porušení ustanovenia/ustanovení ubytovacieho poriadku, ktorý je súčasťou týchto VOP.
 9. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prenajímateľa nemá Klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu škody.

VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.
 2. Klient odoslaním online rezervácie Prenajímateľovi potvrdzuje, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 06.11.2023.