Rezervácia

REKLAMAČNÝ PORIADOK
www.tatranskeapartmany.sk

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na ubytovacie služby objednané a zakúpené Klientom u Prenajímateľa prostredníctvom internetovej stránky www.tatranskeapartmany.sk.

Prenajímateľ:
Tatranské Apartmány s. r. o.
IČO: 54 400 996
Ventúrska 277/16
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady ubytovacích služieb u Prenajímateľa Klientom.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Prenajímateľa. Klient odoslaním online rezervácie Prenajímateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie ubytovacích služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Ak sú Klientovi poskytnuté ubytovacie služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako bolo dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká Klientovi právo na reklamáciu. Klient je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po vyskytnutí sa vady, na mieste u Prenajímateľa alebo ním určenej osoby podľa platného reklamačného poriadku, inak mu toto právo zaniká. Reklamáciu tovaru je Klient povinný zaslať Prenajímateľovi na niektorú z nasledovných adries:

info@tatranskeapartmany.sk

Prenajímateľ alebo určená osoba vydá Klientovi Potvrdenie o uplatnení reklamácie v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť dôvody reklamácie uvádzané Klientom a poučiť Klienta o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a primerane z ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

Prenajímateľ alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie v zmysle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ihneď a bezodkladne po určení spôsobu vybavenia reklamácie reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie vydá Prenajímateľ Klientovi bezodkladne potvrdenie v písomnej forme.

Prenajímateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z ním určených spôsobov:

  • bezodkladne vykonaním potrebnej opravy/úpravy v apartmáne, ak je takýmto spôsobom možné odstrániť dôvod reklamácie,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny ubytovania,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Ak Klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prenajímateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prenajímateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prenajímateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia Prenajímateľovi, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prenajímateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke https://www.mhsr.sk); Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Klient je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Klient môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.